Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKY

Zákazník může odesílat objednávky přímo do sídla společnosti Ceramica Latina spol. s r.o. nebo přes jejích obchodních partnerů a zástupců. Objednávky budou akceptovány pouze tehdy, pokud budou zaslány písemně, faxem nebo mailem. Telefonické objednávky jsou přijatelné pouze v některých specifických případech, kdy je zaručeno nebo pojištěno vyzvednutí objednaného zboží. Eventuální modifikace objednávky zaslané do společnosti Ceramica Latina spol. s r.o. budou akceptovány do 48 hodin od přijetí této objednávky.

DODACÍ LHŮTA

Běh dodací lhůty začíná dnem převzetí objednávky. Společnost Ceramica Latina spol. s r.o. se zavazuje dodat objednané zboží do 15 dnů od převzetí objednávky. Termín dodání je přibližný, není však závazný. Dny počítající se do termínu dodání jsou pracovní. Výjimkou jsou ty dny (např. Sázka, státní svátek nebo od dodavatele nedodané jednotlivé výrobní komponenty), kdy se výroba na určité dny pozastaví

CENY

Ceny výrobků a jiného zboží jsou platné podle cenových nabídek v jednotlivých smlouvách, vyhotovených společností Ceramica Latina spol. s r.o. v Topolčanech, 
převzatých ze společnosti Ceramica Latina spol. s r.o. nebo od jejích obchodních zástupců.
Ceny jsou uvedeny v oficiálním ceníku společnosti Ceramica Latina spol. s r.o. a jeho platnost končí dnem vydání nového ceníku. Ceny výrobků, které nejsou zahrnuty v oficiálním ceníku, tj atypické, budou oznamovány po přijetí písemné nebo faxové objednávky, a to telefonicky nejpozději do 7 kalendářních dnů. Po odsouhlasení takové ceny ze strany odběratele se tato cena stává platnou od chvíle oznámení.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách nebo cenových nabídkách vystavených společností Ceramica Latina spol. s r.o.a jsou závazné. Zboží odeslán a ještě nezaplacený zůstává majetkem společnosti Ceramica Latina spol. s r.o. až do chvíle, dokud nedojde k úhradě celé sumy zboží. Reklamace jakéhokoli zboží nedávají důvod k prodlení nebo neuskutečnění platby dodaného zboží. Platba za nákup zboží a výrobků v maloobchodní prodejně v sídle firmy Ceramica Latina spol. s r.o. v Topolčanech je možná pouze v hotovosti.

DOPRAVA

Zboží převzat přímo zákazníkem nebo dopravcem zákazníka je přepravován na vlastní odpovědnost zákazníka. V případě dopravy zboží společností Ceramica Latina spol. s r.o. nebo zasláním poštou, za zboží až do jeho převzetí odpovídá společnost Ceramica Latina spol. s r.o.. Zákazníci jsou povinni zkontrolovat si dodané zboží do 15 dnů při dodání společností Ceramica Latina spol. s r.o. a do 48 hodin při přepravováni poštou nebo přepravní službou.

ZÁRUKA

Na všechny produkty své výroby poskytuje společnost Ceramica Latina spol. s r.o. záruku 24 měsíců. Na nesprávně namontovaný nebo nesprávně používaný výrobek, na mechanické poškození i za používání nesprávných čisticích prostředků se záruka nevztahuje

REKLAMACE

1.) Za zboží převzato přímo od prodejce odpovídá zákazník ihned po jeho převzetí.

Zákazník je povinen zkontrolovat si zboží do 30 dnů po jeho převzetí.

2.) Zboží zasíláno prodejcem je zákazník povinen zkontrolovat do 30 dnů od dodání.

3.) Zboží zasílané poštou nebo jinou dopravní společností je zákazník povinen zkontrolovat do 48 hodin od převzetí.

Reklamace bude akceptována, pokud bude zaslána písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo mailem do 30 dnů od převzetí zboží (podle bodu 1 a 2) a do 7 dnů od převzetí zboží (podle bodu 3). Ke každé písemné reklamaci je nutné dodat příslušnou fotodokumentaci, z níž bude patrné o jaké poškození a chybu výrobku se jedná. K reklamaci musí být řádně přiložen i doklad o koupi výrobku. Při reklamaci nového dodaného výrobku je nutné tento reklamovat v původním obalu jako důkaz s jeho manipulací. K reklamaci je nutné přiložit fotodokumentaci obalu a balení výrobku. Reklamace viditelné výrobní chyby nebo poškození pouze nového dodaného výrobku musí být uplatněna před montáží, v žádném případě ne po ní. Pokud bude zjištěno, že výrobek byl nejprve namontován a až potom reklamované, tato reklamace nebude v žádném případě uznána. Neakceptují se reklamace způsobené chybnou montáží, nevhodnou manipulací a použitím nesprávných čisticích prostředků. Reklamované zboží se přebírá a kontroluje v sídle společnosti Ceramica Latina spol. s r.o. v Topolčanech.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vrácení zboží společnosti Ceramica Latina spol. s r.o.. Topoľčany je možné pouze v původním obalu a do 30 dnů od jeho zakoupení.

1.) V případě, že zboží nebylo rozbalený z původního obalu, účtuje se při vrácení manipulační poplatek podle typu výrobku:

Manipulační poplatek za umyvadla : 4,- € bez DPH

Manipulační poplatek za koupelnový nábytek : 8,- € bez DPH

2.) V prípade, že tovar bol rozbalený z pôvodného obalu, avšak diely výrobku sú v nepoškodenom stave, účtuje sa poplatok vo výške 15 % z hodnoty tovaru bez DPH.

3.) V prípade, že tovar bol rozbalený z pôvodného obalu a diely výrobku nesú známky poškodenia, na základe posúdenia stavu sa účtuje poplatok vo výške 30 % z hodnoty tovaru bez DPH alebo sa vrátenie zamietne.

4.) V prípade, že tovar bol už namontovaný, vrátenie je okamžite zamietnuté.

V prípadoch podľa bodov 2) a 3) je nutné vrátenie tovaru realizovať OSOBNE v sídle spoločnosti Ceramica Latina spol. s r.o.v Topoľčanoch. NIE JE možné vrátenie tovaru realizovať prostredníctvom rozvozu spoločnosti Ceramica Latina spol. s r.o.

Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok.

Možnosť vrátenia tovaru je nad rámec zákona, nie je teda možné si tento úkon vynucovať od predávajúceho.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Výrobce si vyhrazuje právo na technické a cenové změny. Nové informace a jakékoliv změny jsou vždy aktualizovány na této webové stránce: www.ceramicalatina.cz

Reklamační řád

Vážený zákazníku,při dodržení montážního návodu, správném používání a čištění, výrobce poskytuje záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické nebo jiné poškození, které vzniklo po převzetí bezvadného výrobku zákazníkem a také chyby, vyplývající z nedodržení záručních podmínek.

  • Záruční podmínky jsou následující:
  • - výrobek musí být namontován podle přiloženého návodu k montáži
  • - výrobek nesmí být čištěn abrazivními prostředky (prášek, drátěnka apod.) Ani chemicky agresivními látkami (žíraviny, kyseliny, ředidla a pod.) A nesmí ani krátkodobě přijít do kontaktu s těmito látkamii

Bez předložení řádně vyplněného a potvrzeného reklamačního listu reklamace nebude uznána.Reklamaci uplatňuje spotřebitel neprodleně v prodejně, ve které výrobek zakoupil.Reklamace musí být písemná, musí z ní být jasné, kdy a jak se chyba výrobku projevila a co spotřebitel požaduje.Kupujícímu byl výrobek předán v bezvadném stavu spolu s návodem na montáž, byl také seznámen s jeho údržbou a se záručními podmínkami.